Gear

Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság könyvbemutatói

könyv

2022. április 21. csütörtök 18:00

Karták Könyve 2011-2021

Szerkesztő: Dr. Fejérdy Tamás
Lektorálta: Dobosyné Antal Anna, Jékely Berta, Nagy Gergely
A kötetet bemutatja: Veöreös András, az ICOMOS MNBE főtitkára

A Karták Könyve 2002-es első kiadását követően a 2011-ben közreadott bővített kiadás óta megjelent és – pótlásként- a korábbi kiadásokból kimaradt műemlékvédelmi (és kapcsolódó tematikájú) dokumentumok gyűjteménye. A műemlékvédelem szolgálatára az ICOMOS MNB vállalta elkészíteni a Karták könyvének a Kiegészítő kötetét. A 2012-es kiadás óta megjelent műemlékvédelmi, illetve a műemlékvédelemre hatással lévő nemzetközi szervezetek határozatait, dokumentumait, ajánlásait magyar nyelven nem lehetett ismerni, megismerni. Ezek megismerése, értő használata nélkül nem lehet korszerű műemlékvédelemről beszélni. A kötetbe rendezett műemlékvédelmi követelmény és szempontrendszer a változó világ új feltételeihez, körülményeihez alkalmazkodva határozza meg azokat a nemzeti, illetve nemzetközi szinten elfogadott elveket, amelyek általánosságban, illetve regionális, vagy nemzeti körülmények között meghatározzák a szakszerű műemlékvédelem – örökségvédelem elveit, szempontjait. A korábban csak idegen nyelven hozzáférhető dokumentumok most először magyarul is megjelentek, így elérhetővé vált minden érintett és érdeklődő számára.
A Karták Könyvéhez hasonlóan a kötetet Fejérdy Tamás rendezte és szerkesztette. Lehetőség adódott azoknak az idegen nyelvű dokumentumoknak is a közzétételére, amelyek korábban nem jelenhettek meg magyar nyelven.
A kötet formai megjelenésében is társa a 2012-es kötetnek. Méretében, szerkesztéstechnikájában, papírhasználatában és külalakjában, grafikájában a korábbi kiadást követi, jelezve a tíz évvel korábban megjelent – azóta forrásmunkaként kezelt – kötettel való közvetlen szellemi folytonosságot.

A kötet a Miniszterelnökség támogatásával jelenhetett meg.

50 Román András (Egri) Műemlékvédelmi Nyári Egyetem 1971-2021

Szerkesztők: Dobosyné Antal Anna, Fejérdy Tamás, Klaniczay Péter, Kovács Erzsébet, Nagy Gergely
Kiadja: ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága
Felelős kiadó: Nagy Gergely

A kötetet bemutatja: Dr. Nagy Gergely, az ICOMOS MNBE elnöke

A magyar műemlékvédelemnek 1971 óta rendszeres eseménye a nyári egyetem. A környező országokból is és távolabbról is sokan vettek részt az előadások, viták, találkozások, kirándulások alkotta programban. A műemlékvédelem legnevesebb nemzetközi szakemberei mind- mind megfordultak előadóként a Román András nevét felvett Egri Műemlékvédelmi Nyári Egyetemen, amely magas színvonal és emberi közvetlenség jellemezte meghatározó szakmai fórum lett.

Az ICOMOS Magyar Nemzeti bizottsága mindig fontos szakmai partnere és résztvevője volt a rendezvénynek. Eleinte még az akkori hivatalos szervezettel szorosan együttműködve szervezhette az újabb alkalmakat, majd végképp Egyesületünk lépett az eredeti szervezők helyébe. A nyári egyetem közös ügyként, a folytonosságot is biztosítva élhetett tovább, a szervezeti átalakulásoktól függetlenül a legszélesebb körből felkért minden előadó vállalta, hogy előadásával segíti a nyári egyetem eredményességét. Az 50 év, vagyis egy fél évszázad a magyar műemlékvédelem történetének szinte a harmadát öleli fel. Ennyi idő mindenhol rengeteg változást, átalakulást, megújulást hozott. Az utóbbi évtizedben a Nemzeti Kulturális Alap lett a program legfőbb támogatója, elévülhetetlen érdemet szerezve a folyamatosság biztosításában.

Végig olvasva az 50 év témáit, a magyar műemlékvédelem fél évszázadának legfőbb kérdésköreit láthatjuk, feladatairól, éles kérdéseiről kapunk áttekintést. A műemlékvédelem sajátja, hogy a múlttal foglalkozik a jövő érdekében. A kötet visszatekintés, a magyar műemlékvédelem történetéhez tartozó fontos gondolatok ma is tanulságosak; egyes kérdések új közegben, újra aktuálissá lesznek. A környezet és a kor változik, az érték nem, bár újabb épületek és újabb együttesek kerülnek veszélybe. 50 év közös szervezőmunkája a TIT Bugát Pál Egyesületével páratlan együttműködést hozott. A Nyári Egyetem folyamatosan a magyar műemlékvédelem középpontjában maradva, aktuális kérdéseivel, témafelvetéseivel a műemlékvédelem változó feladataival kapcsolatos előrejelző, feladat meghatározó intézményévé is vált. Az ötven év Nyári Egyetemének anyaga, szemlélete a következő ötven év műemlékvédelmi szakmai munkájához nyújthat alapot, a jövő világának épülésére, értékvédelmének segítésére. Addig fogja a műemlékvédelem betölteni társadalmi feladatát, amíg lesz, aki kézbe véve ezt a kötetet újra elgondolkodik az elmúlt ötven év egyes kérdésein és válaszain, s megújulási lehetőséget lát és talál környezetének értékeiben.

A kötet a Nemzeti Kulturális Alap Örökségvédelem Kollégiumának támogatásával jelenik meg.

Kamari tagok 1 kreditpontot igényelhetnek (1.000 Ft). MÉK 2021/212

Kreditpont: IGEN